Friday, July 10, 2009

ခက္လိုက္ေတ

အို............
ခက္လိုက္ေတ
မခ်ိလို႕သြားၾကဲရယ္လို႔ထင္။

အို............
ခက္လိုက္ေတ
ရည္းစားမဟိလို႕မိုင္နီစြာ အီးခ်မ္းေရထင္။

အို................
ခက္လိုက္ေတ
အားမဟိလို႔ဂုတ္ငုံ႔ခံနီစြာ အေရလို႔ထင္။

အို................
ခက္လိုက္ေတ
ေဖ့သာမဟိလို႕ထီးမထိုးစြာ ကံမယံုလို႕ထင္။

အို..............
ခက္လိုက္ေတ
ဥာဏ္မမွီလို႕စာမရီြးစြာ ပ်င္းပိုင္ထင္။

အို...............
ခက္လိုက္ေတ
ေျပာစရာဟိလို႕ဝင္ေျပာစြာ စကားမ်ားပိုင္ထင္

အို..........
ခက္လိုက္ေတ
လုပ္စားစရာမဟိလို႕ျပည္ပလားစြာ ျပည္မခ်စ္ပိုင္ထင္။

အို...........
ခက္လိုက္ေတ
ကိုယ္႔ဝမ္းမႏိုင္လို႔ သူမ်ားကိုမပီးႏိုင္စြာ ကပ္စီးနည္းပိုင္ထင္။

အို.............
ခက္လိုက္ေတ
ပညာမတက္လို႔အမွားေျပာမိစြာ မိုက္ရိုင္းစြာပိုင္ထင္။

အို..........
ခက္လိုက္ေတ
မာန္ပါလို႕သြားျခဲ ရယ္ျပထင္။

အို..........
ခက္လိုက္ေတ
မေျပာဘဲမနီႏိုင္လို႔ေျပာပလိုက္မယ္ ပစ အက်င္႔ ဝမ္းအက်င္႔ရာ။

အို.............
ခက္လိုက္ေတ.....၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀.........
Share

ရခိုင္သား

ရခိုင္သား
ကလားမႏိုင္ေဂေလ႕
ခ်င္းနန္႕ၿပိဳင္ေဂ ေအာက္ကဟိယင္း။

ရခိုင္းသား
အတၱႀကီးေဂေလ႕
ဗမာနန္႕ၿပိဳင္ေဂ ကၽြန္ၿဖစ္နိန္ယင္း။

ရခိုင္သား
အမ်ဳိးခ်စ္ေဂေလ႕
မ်ိဳးၿခားတိြေဂ ခ်စ္ႀကိဳက္ယင္း။

ရခိုင္သား
သတၱိဟိေဂေလ႕
ရန္သူတိကို ဖားနီရယင္း။

ရခိုင္သား
အမ်ိဳးၿမတ္ေဂေလ႕
ေသာက္စားတိနန္႕ ဆိုးဂတ္ယင္း။
အို....
ရခိုင္သား
ေတြးဗ်ာလ္ ေတြးဗ်ာလ္ ရင္လီးေရ
ဂုသတ္မယ္ ဂုခြက္မယ္
လီေသနတ္တိပစ္ဂတ္ေတ
ရခိုင္သားေလ ရင္လီးေရ။

အို......
ရခိုင္သား ရခိုင္သား
ငါေလ႕ ရခိုင္သား.....

သဇင္

ခြာညိဳ ဇီဇဝါ ပိေတာက္ၾကာ
ရာသီးမ်ိဳးစံု ပန္းမ်ိဳးစံုနန္႕
ဝီျဖာလန္ဆန္း သႏၱာပန္းပါ။
ေျပာလို႕မကုန္ ပန္းမ်ဳိးစံုဟိေကေလ႕
ေဆာင္းတံုးလို႕ႏီြအေရာက္မာ
ပြင္းဂတ္ေတ
ပင္ျမင႕္ကိုခငိ ပန္းသဇင္ဂါး
အျမတ္ဆံုး။

လွိဳင္း

လိွဳင္းၿဖိဳလို႕
ေက်ာက္ေတာင္မၿပိဳ
လူတိငါ႕ကို
ဇာေလာက္ဆိုလည္း
ထိုထိုဝီးကြာ
ယူဇနာကို
ေက်ာ္ကာျဖတ္လို႕
ငါလားၿဖိဳဖို႕။

လိွဳင္းဇာေလာက္ဖ်က္
ငါမပ်က္
တြက္မွက္ေက်ာက္ေဆာင္
မွတ္ပင္မွတ္လည္း
တရက္ရက္မာ
သင္ပ်က္စီရဖို႕
အဆက္မျပတ္
ငါလွဳပ္ခတ္နီယင္း။
.....
ယင္းစြာ
ငါ႕လံုးလ ငါ႕မာန
......လိွဳင္း......

အယင္လိုလို႕ သံႀကိဳးရိုက္စြာ

အခင္ႀကီးစိန္ေမာင္တေယာက္ အဝီးေရာက္သားပါးက စာလာေရအတြက္တာနန္႕ အားရပရ စာအိပ္ကိုဖြင္႕ပလိုက္ေရခါ၊ စာထဲမာပါလာေရအေၾကာင္းက ""တျပည္တရြာ(ရန္ကုန္)မာဝမ္းစာေရးအတြက္ သားေခ်အလုပ္ထြက္ရွာနိန္ေဂလည္း အဆင္မေျပစြာတိက တိုးလာဗ်လ္ ဖနပ္ ေတာင္ကေကာာင္းဝယ္မစီးႏိုင္ပါဗ်ာလ္အဘာ"" ယင္းစာပါအေၾကာင္းရာကိုဖတ္ပနာ အခင္ႀကီးစိန္ေမာင္တေယာက္ ရင္ထဲမာ သားေခ်အတြက္ျဖစ္လားခေရ ေမတၱာ ကရုဏာတရားက အႏွိဳင္းမဟိ။ ေယခါ ၿမိဳ႕ကိုလားဗ်ာလ္ သားပါးသို႕ ျပန္စာပီးဖို႕ေဖ႕သာေခ် ဒင္းျဂားေခ်ထည္႕ပီးဖို႕ပ်င္ဗ်ာလ္ဂါ။ ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ေရခါ ဖနပ္ေခ်လည္းတရန္ကေကာင္းဝယ္ဗ်ာလ္ဂါ သားေခ်အတြက္။ အားလံုးဝယ္လို႕လည္းၿပီးဗ်ာလ္ သားပါးကိုဇာကနိန္လို႕ဇာပိုင္းထည္႕ရဖို႕မွန္းမသိျဖစ္နိန္ဗ်ာလ္။ မိန္းခီျပန္ေကကၽြန္းသားဇာတခုလည္းမသိဂါ လို႕ေျပာဂတ္ဖို႕။ မမိန္းဗ်ာလ္။ ကေကာင္းတနာနားေခ်အၾကာ စဥ္းစားပလိုက္ေရခါ၊ အခင္ႀကီးစိန္ေမာင္အေတြးတခုေပၚလာဗ်ာလ္။ ""ဟုတ္ဗ်ာလ္..... ရြာမာလူတိေျပာနိန္ဂတ္ယင္း သံႀကိဳးရိုက္ေက ကေကာင္းျမန္ေရလို႕၊ ငါလည္းသံႀကိဳးရိုက္ရဖို႕ဗ်ာလ္။"" ေယခါ စဥ္းစားျပန္ဗ်ာလ္ေနာက္တေခါက္ ""သံႀကိဳးဇာပိုင္ရိုက္ရဖို႕လဲဂု"" ထိုၾကည္႕ေဒၾကည္႕နန္႕ မီးတိုင္မာတန္းထားေရသံႀကိဳးတိကိုျမင္ဗ်ာလ္ဂါ။ စစီးစစပ္ ၾကည္႕လိုက္ေရခါ။ ဟုတ္ဖို႕ေသခ်ာဗ်ာလ္ ေဒသံႀကိဳးတိကေကာင္းရွည္ေရ ရန္ကုန္တေရာက္တန္းနလီးဖို႕။ ေဒသံႀကိဳးကရိုက္ရစြာ ေသခ်ာဗ်ာလ္။ ခ်က္ခ်င္းသံႀကိဳးေခ်တပင္ကိုကိုင္ပနာ မီးတိုင္ကိုတက္ဗ်ာလ္ဂါ။ မီးတိုင္ထိပ္ကိုေရာက္ေရခါ ပါလာေရ သံႀကိဳးေခ်နန္႕ဖနပ္ ဒင္းျဂား စာ အားလံုးကို ၄/၅ ပတ္သံႀကိဳး(မီးႀကိဳး)မာရိုက္ပလိုက္ယင္း။ ၿပီးေရခါဆင္းပန ာဝယ္စရာဟိစြာကိုဝယ္ဖို႕ စ်ီးဖက္ကိုထြက္လခယင္း။ ေယခါ မီးလုပ္ေရလူတေယာက္က မီးတိုင္ကိုတက္ဗ်ာလ္မီးလုပ္ေရခါ၊ ယင္းဖနပ္ ေဖ႕သာတိ အားလံုးကိုယူဗ်ာလ္ သူ႕မာပါလာေရဖိနပ္အဆိုးကိုယင္းမာျပန္ခ်ိတ္ ပခယင္း။ အခင္ႀကီးစိန္ေမာင္ စ်ီးကျပန္ဗ်ာလ္မီးတိုင္ကိုေမာ္ ၾကည္႕လိုက္ေရခါ။ အံ႕ၾသပနာ……ဟ…….ကေကာင္းျမန္စြာမလားဂု ၁နာရီေလာက္ဝန္းက်င္မာ ငါပို႕လိုက္စြာတိအားလံုးေရာက္လခဗ်ာလ္။
ေဒဖိနပ္အဆိုးတရန္တိြစြာကေတာ အဘာကၽြန္းမာစီးဖို႕ သားေခ်ျပန္ထည္႕ပီးလိုက္စြာရာဟိဖို႕လို႕စဥ္းစားဗ်ာလ္ မီးလုပ္ေရလူခ်ီပစ္ခေရဖိနပ္ အဆိုးတရန္ကိုယူပနာ ပေပ်ာ္ရွြြင္ရြွြင္နန္႕ကၽြန္းရြာေေခ်ကိုျပန္လခယင္း။

ႏြားႏို႕ေကာက္ေကာက္

ရြာအလယ္က်င္းတလင္းမာ ထိုင္ပနာ မ်က္ကန္း၂ ေယာက္စကားေျပာနိန္ဂတ္ေတ။ မ်က္ကန္း၂ ေယာက္မာ တေယာက္က အမိဝမ္းကထြက္လခပင္ ကန္းပါလာပ္စြာ။ ေနာက္တေယာက္ကအရြယ္ေရာက္ႀကီးျပင္းခါမွာ႕ကံမေကာင္အေၾကာင္းမလွေရတြက္လို႕ကန္းလခရပါေရ။
ခ်ခ်င္းေခ် ေျပာရဖို႕ဆိုေဂ ႀကီးခါကန္းနန္႕ငယ္ကကန္းပါ။
ႀကီးခါမွာ႕ကန္းေရမ်က္ကန္းကေျပာလိုက္ေတ
"'ဂနိန္႕ႏြားႏို႕တခြက္ေသာက္ပလိုက္ခရစြာကေကာင္းအရသာဟိေရဂါ""
ေယခါ အေခ်ကပင္ကန္းလာေရအကန္းကေျပာလိုက္ေရ ''ႏြားႏို႕စြာဇာပိုင္လဲဂု"
ႀကီးကန္းက....သီမလားဂု ႏြားႏို႕ေတာင္မသိလား ႏြားႏို႕စြာျဖဴျဖဴပါဂါး။
ငယ္ကန္းက...... ျဖဴျဖဴစြာဇာပိုင္လဲအကို အကၽြန္ေတာ္ကေကာင္းမရွင္းေဒ။
ႀကီးကန္းက.......ကေကာင္းခတ္စြာမလား ..... ျဖဴျဖဴစြာ ဗ်ိဳင္းပိုင္ပါဂါး။
ငယ္ကန္းက.....ဗ်ိဳင္းစြာဇာပိုင္လဲအကို အကၽြန္ေတာ္မသိဂါး။
ေယခါ ႀကီးကန္းက လက္ကိုကေကာက္ေခ်လုပ္ပနာေထာင္ျပလိုက္ယင္း ဗ်ိဳင္းစြာေဒပိုင္ေဒ လိုင္တန္ယယင္းနန္႕။ ယင္းပိုင္ဆိုခါငယ္ကန္းက ႀကီးကန္းေထာင္ပနာကေကာက္ေခ်လုပ္ထားေရလက္ကို လက္နန္႕စမ္းၾကည္႕ပနာ
ေအာ္...ေအာ္... လို႕သေဘာက္ေရအမူရာျဖင္႕ေျပာလိုက္၏။
ႀကီးကန္းက...သေဘာေပါက္ပါဗ်ာလ္လားဂု။
ငယ္ကန္းက .......ေပါက္ပါဗ်ာလ္ ေပါက္ပါဗ်ာလ္ ႏြားႏို႕စြာ ေကာက္ေကာက္ကို။

တိုက္ဖို႕မလို ျဖစ္ဖို႕လို

ရခိုင္သားတိ တိုက္ဖို႕ဆိုေရစကားလံုးကိုေကာင္းေကာင္းသံုးဂတ္စြာကိုတြိရပါေရ။ အမွန္မာတိုက္ဖို႕ဆိုေရ စကားလံုးစြာ ရဲရင္႕သူရို႕လက္သံုးစကားျဖစ္နိန္ေရ အတြက္နန္႕ စြန္႕ပစ္လိုက္လို႕မရပါ။ ေယေဂလည္း ပထမဆံုးျဖစ္ဖို႕လိုပါေရ။ အင္အားႀကီးရန္သူကိုတိုက္ဖို႕ အတြက္ ခိုင္မာေရအဖဲြ႕စီးတခုလိုဖို႕ဆိုစြာကို အမ်ားသိဂတ္ပါလိမ္႕မည္။ ယင္းအတြက္နန္႕ခိုင္မာေရအဖဲြ႕စီးတခုျဖစ္ဖို႕လိုပါေရ။ ခိုင္မာေရအဖြဲ႕စီးျဖစ္ဖို႕ ခိုင္မာေရ ေငြပမာနလိုအပ္နိန္ပါေရ။ ခိုင္မာေရေငြပမာနအတြက္ ခိုင္မာေရစီပြားေရးသ်ွင္တိျဖစ္ဂတ္ဖို႕လိုနိန္ပါေရ။ ခိုင္မာေရေငြပမာနဟိဗ်ာလ္ အဖဲြ႕စီးတခုကိုေထာင္ေရခါ ယင္းအဖဲြ႕စီး၏အသက္ရွည္ေအာင္ေစာင္႕ေရွာက္ဖို႕ ပညာသ်ွင္တိလိုအပ္ပါေရ။ ယင္းလိုအပ္ေရပညာသွ်င္တိအတြက္ ရခိုင္သား/သမတိပညာတက္ျဖစ္ဖို႕လိုပါေရ။ စီးပြားသ်ွင္ပညာသ်ွင္ ျဖစ္ဖို႕ ပထမၿခီလွမ္းကိုေလွ်က္လွမ္းရပါဖို႕။ ေယၿဗီးခါမွာ႕ ခိုင္းမာေရအဖြဲ႕စီးတခုကိုုစဥ္းစားဂတ္ရပါဖို႕။ ယင္းအဆင္႕တိျဖစ္ဗ်ာလ္ဆိုေဂ တိုက္ပဲြဆိုေရ ၿခီလွမ္းစြာမျမင္ခ်င္ေဂလည္းျမင္လာရလိမ္႕မည္။ ဥပမာေျပာရဖို႕ဆိုေဂ
အဂၤလန္အဆင္႕ျမင္႕တန္းေဘာလံုးအသင္း ေခ်ဆီး အသင္းကိုၾကည္ပါ။ လြန္ခေရ ၅/၆ ေလွာက္ထိ ေအာင္ျမင္မူကိုရွာမတိြခသိမ္း။ ရုခ်ား သဌီး ေရာက္လာေရခါ ေဘာလံုးပညာသ်ွင္တိကိုစုေဆာင္းပလိုက္ေရအတြက္နန္႕ အင္အားႀကီးအသင္းတသင္းျဖစ္ပနာ ကမၻာမာနာမည္ႀကီးအသင္းတိလည္း ေခ်ဆီး ဆိုေရနာမည္တလံုး၏ အေျခာက္လွန္႕ျခင္းကိုခံနီရဗ်ာလ္။ ဓနအင္အား ပညာအင္အားေပါင္းစပ္လိုက္ခါမွာ႕ ေအာင္ျမင္မူပန္းတိုင္ကိုလွမ္းျမင္ႏိုင္လိမ္႕မည္။ ဂနိန္႕ရခိုင္းသား/သမရို႕တိစြာ ပထမၿခီလွမ္းမျဖစ္ခင္ ေနာက္တဆင္႕ေက်ာ္လွမ္းနီဂတ္ယင္း။ အမွန္မာ ပထမၿခီလွမ္းအယင္ျဖစ္ဖို႕လိုသည္။

သဘာဝ

အရာရာသည္
မတည္ျမဲေသာသေဘာတရားေၾကာင္႔
ပ်က္စီးတက္၏။
ယင္းခ်င္႕သည္ သဘာဝတရားပင္ျဖစ္သည္။

မျမဲေသာတရားကို
တခါတလီ ျမဲ၏လို႔မွားထင္မိယင္း
ယင္းအမွားသည္လည္းသဘာဝပင္ျဖစ္၏။

ေယေကလည္း
သဘာဝကို သဘာဝလို႔
ဂနိန္႔တိုင္နားမလည္းသီး
အသွ်င္မင္းတေယာက္သံသရာခရီးမွာ
ဆက္ဟိနီပါလိမ္႔မည္။
............

သဘာဝတရားက အသွ်င္ကို
ကယ္တင္ႏိုင္ပါဖို႔လား
ယင္းပိုင္လည္းမဟုတ္ျပန္ကါး။

သဘာဝကို သဘာဝအတိုင္းမေလ႔လာသရိြ
သဘာဝကို ...အသ်ွင္...မင္းေနာက္ကမၻာတသိန္းတိုင္
သေဘာေပါက္လီဖို႕မဟုတ္
သဘာဝစြာ အမွန္တရား
အမွန္တရားကို သေဘာေပါက္ေက
ဗုဒၶေဟာၾကားေရ နိဗၺာန္စြာဇာဝီးပါဖို႔လဲ။

လြယ္သေယာင္ေယာင္နန္႕ခက္ေတ
သဘာဝ...
သဘာဝ

အရက္သမားသတိပီးခ်က္

ပုလင္းကိုကိုင္
မႈိင္တိုင္တိုင္
ဆိုင္ကိုဝင္တိုင္း
ငါပင္မိုက္ေတ
ေျပာကက္ယင္႕..။

အမူးလြန္ေက
အမွန္မသိ
သတိဥာဏ္ပင္
ကင္းစင္လို႔လား
လမ္းၾကားလမ္းေဂ်ာင္
ေယာင္ေတာင္ေတာင္ထိုးလဲ
လူတိုင္းျမင္ေက
ဆိုစကားက
လူမိုက္သားလာတ္..။

ေျပာဂက္သီးယင္႔
မင္းအရက္သမား
သီလလည္းမဟိ
အမ်ိဳးလည္းမသိ
မင္းရို႕ဖ်က္ေက
အမ်ိဳးပ်က္ဖို႕လာတ္..။

သူ႔ကိုသူရာ
ငါကပညာဟိဆိုဗ်ာလ္
ရကၡိဳင္ဆိုနာမည္ကို
စာဖြဲ႔ဗ်ာလ္ဆိုျပ
အမ်ိဳးသီလ
ႏွစ္ဌာနကို
ေစာင္႔စည္းရဖို႕လာတ္..။

ဟဟ......
ပညာဟိ ပညာဟိ
သတိတခုပီးလိုက္မယ္
""သင္ပညာဟိ...
ကိုယ္႔အမ်ိဳးကိုယ္႔ျပည္
တိုးတက္ေရးတြက္
တခုလည္းမလုပ္ေက
ငါကအရက္သမားလူဆိုး
တိုင္းျပည္လူမ်ိဳးကို
ဖ်က္စီးနီစြာ
သင္အျပစ္မျမင္ေက"'...။

စက္ႏိႈးဖိ.

လာေဝျဖတ္ေက်ာ္ဂတ္မယ္
ငါရို႕ျဖတ္ရဖို႔ပင္လယ္ျပင္က
ကေကာင္းေကာင္းပင္က်ယ္ေရနန္႔
လိႈင္းလီတိ တဟုန္းဟုန္းေအာ္သံ
ငါ႔နားကို ေရာက္လာလီခ
ထိတ္လန္႔သံတိက
အမွန္ပင္ရင္ထဲကိုဝင္လာေရပိုင္
ေဒပိုင္ခရီးကိုမွ
လာေဝစြန္႔စားပနာ
ေလာင္းေခ်တစီးနန္႔
တတူေလွာ္ဂတ္မည္လာတ္
မင္းအလီလီေျပာဆိုခ..။

ေဒပင္လယ္ ကိုျဖတ္ဖို႔
ေဒေလာင္းနန္႔မႏိုင္လို႔
ဘုတ္ဆင္ဗ်ာလ္ စက္တပ္ဆင္ထားယင္း
လာေဝျဖတ္ေက်ာ္ဂတ္မည္
စက္ႏိႈးဖိ...။

လားလီ ဝီးလီ ျပန္ၾကည္႔

နာၾကင္မႈေဝဒနာရင္ထဲမွာတပံုနန္႔
မရသီးေရလြတ္လပ္မူတိကို
အရယူပလိုက္မည္ေၾကြးေၾကာ္သံနန္႔တတူ
ခ်ီတပ္လွမ္းနီကတ္စြာ
ခရီးကိုျပန္ၾကည္႔လိုက္ခါ
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္လားခဗ်ာလ္..။

ေအာင္ျမင္မႈလက္တကမ္းဆိုေရေဝါဟာရကို
ျပန္ပနာဆန္းစစ္ၾကည္႔ခါ
မွားကါးမမွား အမွန္ရာ
မွားနီစြာက မင္းနန္႕ငါ
ပန္းတိုင္ကိုေနာက္ခိုင္
လမ္းမွား ေလွ်ာက္လွမ္းနီစြာကို.....
ေယစုနန္႔ရာ လားလီ ဝီလီ..။

ဇာမွာလဲပန္းတိုင္
္ျပန္ပနာတခ်က္ေခ်ၾကည္႔ဂတ္မည္..။

အမုန္းဆံုး

တန္းစီဂတ္ပါ...... ေျပာျပီးခါမွ
ကိုယ္ရာေဂ်ာင္မွာ ....... ကုတ္နီေရသူ
ယင္းပိုင္လူကို....... အမုန္းဆံုး..။

ညီညြတ္ကတ္ပါ .......ေျပာျပီးခါမွ
သူရာအယင္ ....... ရန္စဆင္သူ
ယင္းပိုင္လူကို.......အမုန္းဆံုး.....။

ကိုယ္က်င္႕တရား ......လက္ကိုင္ထားဖို႔
စကားဆိုေျပာ ..... ေဟာၾကားနီလို႔
ကိုယ္ကားအက်င္႔ ......ေဖာက္ဖ်က္နီသူ
ယင္းပိုင္လူကို ......အမုန္းဆံုး...။

အမ်ိဴးသားေရး ....... စိတ္မွာေတြးဖို႔
ေဆြးေႏြျပီးမွ ..... အမ်ိဳးျပဗ်ာလ္
ရရာယူဆြဲ ...... ကိုယ္ကိ်ဳးစြဲသူ
ယင္းပိုင္လူကို .....အမုန္းဆံုး...။

အမ်ိဳးခ်စ္စြာ ...... ေျပာျပီးခါမွ
ကိုယ္႔အမ်ိဳးကိုပစ္ .......မ်ိဳးျခားၾကိဳက္သူ
ယင္းပိုင္လူကို...... အမုန္းဆံုး..။

အမ်ိဳးေစာင္႔ပါ .......ေျပာဆိုျပီးခါမွ
ကိုယ္ရာဘုန္းၾကီး ...... ျဖစ္နီရလို႔
ငါ႔ကိုငါေလ့...... ရင္နာမိေရ
ငါကိုယ္ငါေလ့...... အမုန္းဆံုး..။

ခရီးၾကမ္းကလူတစု

ဇြဲမေလ်ာေက့ဖိ
ငါရို႕ေလွ်ာက္နီေရခရီးက
ပန္းတိုင္းနန္႔ မလွမ္းမဝီးဗ်ာလို႔
တခ်ိဳ႕ကသတိပီး..။

ငါရို႕ေဒခရီးၾကမ္းကို
ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္လီဖို႔ အင္အားမဟိဗ်ာလို႔
ဇြဲကုန္အားပန္နန္႔ ေျပာလူကေျပာ..။


တညံညံေအာ္သံတိနန္႔
မင္းကမွားေရ ထိုသူမွန္ေရ
ထိုသူမွားေရ ငါကမွန္ေရနန္႕
ရန္ျဖစ္နီေရလူတိက တမ်ိဳး..။

အစာရိကၡာျပတ္ပနာ
အစာရွာထြက္လူတိ
ခရီးတူသူငယ္ခ်င္းတိကို
စြန္႔ခြာေရလူက စြန္႔ခြာ...။

အားမသီ မာန္မေလ်ာ႔ဘဲ
ဇါမွာလဲပန္းတိုင္ဆိုပနာ
အေရာက္လွမ္းဖို႔
ၾကိဳးစားေရလူက ၾကိဳးစား..။


ေအာင္ျမင္မူပန္းတိုင္းနန္႔
အဝီးအပါးကို မျမင္လို႔
ရေရာင္းသက္နီဂတ္ေတ
ခရီးၾကမ္းကလူတစု...။

အဘာေဆာက္ခေရ အိမ္ျပိဳေဟာင္း

အဘာေဆက္ခေရေဒအိမ္ၾကီး...

ႏြီရာသီမွာ လီဗီြေၾကာင္႔ရာ
အမိုးအကါတိကြာပနာ
ပ်က္စီးလားခစြာ လား...။

မိုးဦးက်ခါးသီးဖို႔ေကာင္းေရမုန္းတိုင္းက
တဟုန္းဟုန္ေအာ္ပနာျဖိဳဖ်က္ခလို႔
ပ်က္စီးလားခစြာ လား...။

ပ်ဥ္စီပ်ဥ္ေထာင္တိနန္႔
လွပခန္႔ျငားခေရ ေဒအိမ္ၾကီးကို
ျခတိျဖိဳပ်က္လို႔ ဆြီးပ်က္လားခရစြာလား...။

အုပ္ျမစ္ေနာင္းေနာင္း အျခီေကာင္းနန္႔
ကမၻာရြာမွာ အခိုင္ဆံုးလို႔ သံုးႏုန္းခစြာ
ဇာအတြက္ေၾကာင္႔ ပ်က္စီးရလီလဲ...။

ေဒအိမ္ၾကီးမွာ ရႊီ ငီြ(ေငြ)ေက်ာက္စိန္
ျပည္႕နီခစြာ ဇာလူယူလို႔ ေပ်ာက္လီခလဲ။

တစစီျပိဳ အခုစီေပ်ာက္
ေကာက္ကိုင္လို႔မရ ပ်က္လားခေရ
ေဒအိမ္ျပိဳေဟာင္းကို
သားၾကီး သားေခ် သားလတ္တိနန္႔
သမီးထီြးပါ ဝိုင္းဗ်ာလ္ကူေက
တတူညီညီ ျပင္ပ်င္ဂတ္မည္
ေဒစြာအဘာေဆာက္ခေရ အိမ္ျပိဳေဟာင္း..။

ဖုန္းရည္းစား(ဇာတ္လမ္း)

ေဒဇာတ္လမ္းစြာျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းပါ။
အဆံုးခန္းမွာ.ရင္တထိထိနန္႔ ႏွလံုးေရာဂါဟိေရလူတိမဖတ္ပါေက႔ ၾကိဳးတင္သတိပီးပါေရ။
ဘဝမွာ မတိြခ်င္ဘဲတိြရ မၾကားခ်င္းဘဲၾကားရ ၾကားခ်င္သတင္းမၾကားရ တိြခ်င္လူကိုမတိြရ။
ကိုယ္ခ်စ္လူနန္႔မေပါင္းရ...အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ...နိန္႔စဥ္နိန္႔တိုင္...တိြဂတ္ရ ၾကားဂတ္ေရစြာသည္ ေလာက၏ နိယာမတရားဆိုေကေလ့
ယင္းအထဲမွာမတူညီေရအခ်က္ေခ်တိ၏ ဆန္းၾကည္မူတခုအသြင္နန္႔ လူသားတိ၏စိတ္ကို ေပ်ာ္ရြင္မူ စိတ္ညစ္မႈဆိုေရသဘာဝတရားတိကို ေလာကေလာၾကီးကသူ၏ဇာတ္ခံုထက္မွာ ကဖို႔အတြက္ဖန္တီးထားပါေရ။ ေယခါအကၽြန္ေတာ္ရို႕ေလာကလူသားတိက ေလာက၏ ေစခိုင္းရာသို႔လိုက္ပနာသရုပ္ေဆာင္ကျပနီဂတ္ရပါေရ။ အကၽြန္ေတာ္ရို႕က ေလာကဇာတ္သမားတိပါ။ ေလာကၾကီးကအကၽြန္ေတာ္ရို႕၏ဇာတ္ဆရာပါ။...
..တိုင္းျပည္၏ဆင္းရဲမြဲေတမူနန္႔အတူတိုင္းတပါးကိုအလုပ္လုပ္ဖို႔ ကိုယ္႔ရပ္ရြာကိုစြန္႔ပနာ ထိုႏိုင္ငံ ေဒႏိုင္ငံလားဂတ္ရစြာပါမလား။
.ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆိုေက..ရခိုင္လူမ်ိဳးတင္မက..ခ်င္း..ကခ်င္...ကရင္..မြန္...သွ်မ္း...အစဟိေရ လူမိ်ဳးတိ သမုဒၵရာ ဝမ္းတထြာတြက္
တရားမဝင္နည္းနန္႔လာပနာ နီထြက္နီဝင္..အလုပ္လုပ္ဂတ္ရပါေရ။ ယင္းအထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေရအတိုင္း ေဖ့သာလစာမရေရလူကအမ်ားၾကီး။
ပလိပ္ျမင္ေကေၾကာက္နီရစြာကတမ်ိဳး.. စိတ္ဖိစီးမူတိကမကန္..ယင္းစိတ္ဖိစီးမူဒဏ္တိျပယ္ေပ်ာက္ဖို႔တြက္။ နည္းမ်ိဳးစံုနန္႔ၾကိဳးစားဂတ္ေရခါ သက္သာမူအရဆံုးတခုက ထိုထိုေဒေဒလားဖို႔အခြင္႔မသာေရတြက္နန္႔ ဖုန္းနန္႔ ရည္းစားစကားေျပာဂတ္ပါေရ။ အလုပ္ျပီးဗ်ာလ္ဆိုေက ဖုန္းေခ်တလံုးကိုကိုင္ပနာ ရည္းစားစကားေျပာဂတ္ေတ။ ဖုန္းထဲမွာေျပာယင္းနန္႔ သံေယာဇဥ္တိျဖစ္ပနာ ရာသက္ပန္ အိမ္ေထာင္သည္ဘဝကိုထူေထာင္လားကတ္ေတလူတိလည္းအမ်ားၾကီး..။
..တနိန္႔မွာ..
အရုပ္ရည္လွလွမ်က္ႏွာဝိုင္းဝိုင္းနန္႔ အသက္၂၂ႏွစ္အရြယ္ခင္ျပံဳးဆိုေရ မမေခ်တေယာက္ပါးကို ဖုန္းတလံုးဝင္လာပါေရ...လက္ခံပနာ
အသူပါလဲလို႕မီးလိုက္ပါေရ။ ေယခါ အကၽြန္ေတာ္ပါရာလို႔ ေျပာပါေရ။ အကၽြန္ေတာ္အသူပါလဲလိုမီးလိုက္ေရ...။
ထိုေျပာေဒေျပာနန္႔ ..
.ယင္းလူ၏ေျပာဆိုပံုက ခင္ျပံဳးကိုထိုတခ်ိန္ကသိဖူးေရမိတ္ေဆြးတေယာက္လို႔ထင္ရေလာက္ေအာင္ သူမအေၾကာင္းကိုသိနီပါေရ..အမွန္သိစြာေတာမဟုတ္ ..သူမနန္႔အလုပ္တတူလုပ္ဖူးေရေယ်ာက္က်ားေခ်တေယာက္ပါးက သူမ၏အေၾကာင္းတိကိုသိထားစြာရာ။ ခင္ျပံဳးက.......အစ္ကိုနာမည္ဇာေခၚပါလဲ.. ၾကီးဗ်ာလား..ညီမထက္ၾကီးဖို႔ထင္ပါေရ.။
အကၽြန္ေတာ္နာမည္... ေဇာ္ေဇာ္..ပါ။ အသက္က ၂၆ ႏွစ္ပါ။ ၁၅ မိနိစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္ေျပာလို႔အျပီး ဟုတ္ပါဗ်ာလ္အစ္ကိုဖုန္းခ်လိုက္မယ္။မအားလို႔ပါ။ ေဇာ္ေဇာ္က...ယင္းပိုင္ဆိုေကေလ့ေကာင္းယင္း။ ေနာက္မွတိြဂတ္မယ္....ဘိုင္း.ဘိုင္...
စကားဆံုးလို႔ ဖုန္းခ်လိုက္ဗ်ာလ္ ခင္ျပံဳးစိတ္ထဲမွာ သူေျပာလားခေရစကားသံတိ ေဆြးေဆာင္မႈေကာင္းေရစကားလံုးတိက သူမရင္ထဲကအဝီကိုထြက္မလားသီးစြာကိုေတာ သူမကိုယ္သူ သိနီပါေရ။
....ေနာက္ရက္တိမွာလည္းနိန္႔စဥ္နိန္တိုင္း ဖုန္းေခၚပါေရ...
နိန္႔တိုင္းေျပာယင္းနန္႔ တေယာက္ကိုတေယာက္ဆြဲေဆာင္မႈနန္႔အတူ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာတိေျပာပနာ သံေယာဇဥ္တိျဖစ္ခ်စ္ၾကိဳက္လားကတ္ေတ။
တနိန္႔မွာ တေယာက္နန္႔တေယာက္ရာသက္ပန္ေပါင္းသင္႔ဖို႔ဆံုးျဖတ္ဂတ္ေတ။ ေဇာ္ေဇာ္၏အရုပ္ကိုခင္ျပံဳးက မျမင္ဖူးသီး။ ဖုန္းထဲမွာသူ၏ေျပာျပခ်က္အတိုင္း ခန္႔ခန္႔ညားညားလူေခ်ာတေယာက္ျဖစ္လိမ့္မည္လို႔ ခင္ျပံဳးသေဘာေပါက္ထား၏။
..ေဇာ္ေဇာ္ကခ်ိန္းလိုက္ေတ...ေနာက္တရက္..ညစာဖက္ ၄ ခ်က္တီးေလာက္ေက...နင္ပါလာတ္..ငါ..အႏုဆာဝါရီေက်ာက္တိုင္နန္႔မနီမဝီးတနိန္ရာမွာ တခါတည္းကါးငွားဗ်ာလ္ေစာင္႔နီမယ္။
အႏုဆာဝါရီေက်ာက္တိုင္စြာ လူ..၁၁..သန္းေလွာက္နီထိုင္ေရဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ၾကီး၏အခ်က္ခ်ာက်ေရနီရာျဖစ္ျပီး လားလူလာလူကေကာင္းထူထပ္ေရနီရာတခုပါ။ ..သူမလည္းလားဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေတ..သူမအနားမွာတတူနီေရသူငယ္ခ်င္း..နီနီ..ကိုတိုင္ပင္ပါေရ။ သူမ၏သူငယ္ခ်င္းက သူငယ္ခ်င္ျဖစ္ပါဖို႔လားတခါလည္းမျမင္ဖူးဘဲလို႕ေျပာလိုက္၏ ။
ခင္ျပံဳးက..နီနီ..ငါေတာစြန္႔စာဖို႔ဗ်ာလ္ ဆံုးျဖတ္ျပီးယာ။.
...သူမနီစြာက ဆိုေက.အႏုဆာဝါရီသို႕.ကါးနန္..၁..နာရီေလွာက္လားရပါေရ။...
ခင္ျပံဳးတေယာက္..ကိုယ္ခ်စ္ေရ အိမ္ေထာင္ဘက္ေယာက္က်ားတေယာက္ကိုတိြဖို႔ရင္တထိထိ ခုန္ပါေရ။ ဝမ္းသာစြာကတမ်ိဳး..စဥ္းစားစြာကတပုံနန္႔ အိပ္လို႔မေပ်ာ္ျဖစ္နီေရ။ ......ေနာက္နိမွာ ၃ နာရီေလွာက္မွာရီခ်ိဳးျပီးအလွဆင္ပါေရ။
ေသေသခ်ာခ်ာ မွန္ကိုအေခါက္ေခါက္ခါခါ ၾကည္႔ပါေရ။ ၄နာရီလည္းတီးဖို႕ယာ။ ဘသားၾကီးကလည္းအေခါက္ေခါက္ခါဖုန္းဆက္ေတ။
၄နာရီတီးခါနီမွာ... လိုက္ပို႔ဖို႔သူမအကူညီေတာင္းထားေရနီနီ နန္႔ အတူ သူမနီေရအိမ္ခန္႔ကနီလို႔ဆင္းကတ္ေတ။
taxi တစီးငွါးပနာ ခ်ိန္းထားရာသို႔လားဂတ္ပါေရ။ သူမကေကာင္းရင္ခုန္ပါေရ။ကိုယ္ခ်စ္ေရလူနန္႔တိြရဖို႔လို႔
ဝမ္းသာစြာကတမ်ိဳး သူမ၏ဘဝကိုအခါမွမျမင္ဖူးေရလူကို လားအပ္ရဖို႔ဆိုေရအေတြးေခ်လည္းတမ်ိဳး ။
ဇါဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဝမ္းသာနီစြာေတာအမွန္ရာ။ ေယခါတရီခန္႔ေလွာက္ေမာင္းလာခါ ခ်ိန္းထားေရနီရာနားကိုေရာက္ပါေရ။
သူရို႕ခင္ျပံဳးနန္႕ နီနီ၂ေယာက္ taxi ထက္ကဆင္းကတ္ေတ။ ခ်ိန္းထားေရနီရာကေတာ လူသူစည္ကားေရအႏုဆါဝါရီနနု္႔ပါးပါေရ။ ယင္းနီရာကေတာလူတိယင္းေလာက္အလားလာမဟိေရလမ္းၾကားတခုပါ။ taxi ကဆင္းလို႔အျပီးမွာ ခင္ျပံဳးက ဖုန္းဆက္လိုက္ခါ သူမနန္႔မနီးမဝီးကလူတေယာက္ကိုင္ပါေရ အနားမွာလည္းကါးတစီးဆိပ္ထားပါေရ သူငါွးလာေရကားနန္႔တူပါေရ။ သူဖုန္းကိုင္စြာနန္႔ ခင္ျပံဳးပါးစက...ဟ...လို႔ျဖစ္လားေရ.။
ခင္ျပံဳးဖုန္းကိုပိုက္ဗ်ာလ္အိပ္ထဲမွာအသာေခ်ျပန္ထည္႕ထားလိုက္၏။ ခင္ျပံဳးတခ်က္ၾကည္႔လိုက္ခါ .သီဗ်ာအလိမ္ခံရဗ်ာလ္နန္႔တူေရ ....ဖုန္းထဲမွာက ၂၆..ႏွစ္...ေဒလူကအသက္က ၄၀ ေက်ာ္ေလွာက္ဟိဗ်ာ
...ဖုန္းထဲမွာခါ အရုပ္ေကာင္းေကာင္းအလွပ...ေဒလူကမ်က္ႏွာခြက္မွာေက်ာက္ေပါက္အရာတိဆိုလည္းမကန္...ေဒလူေတာေသခ်ာဗ်ာလ္..
ေဒလူနန္႔ရာဆိုေက သီဗ်ာလ္ ဘဝနစ္ဗ်ာလ္...။ ဇာပိုင္လုပ္ဖို႔လဲဂု...။
သူမနန္႔အတူလိုက္လာေရနီနီကို...အသာေခ်ေျပာလိုက္၏ ...ေဟ႔..ေဟ႔..ကိုယ္႔စကားမေျပာေက႔နန္႔...ထိုင္းစကါးေျပာဂတ္မယ္။
ဆိုပနာလက္ကုတ္လိုက္ေတ။ ..ေယခါ ထိုလူၾကီးစြာ သူမအနားကိုလာပနာ ဟုတ္လားမသိ...အရိပ္အကဲလာၾကည္႔ေရ။ သူမရို႕၂ ေယာက္စကားမေျပာဘဲနီေရတြက္နန္႔ ႏုတ္မဆက္ဝန္႔...ဟိုၾကည္႔ေဒၾကည္႔လုပ္နီေရ။ ရင္ခုန္စြာေတာ......ဒ.ဒံုး..ဒ.ဒံုး....သူကခင္ျပံဳးကိုဖုန္ျပန္ေခၚေကလည္းပိတ္ထားေရတြက္နန္႔မဝင္။
taxi တစီးလာေရခါ ကဗ်ာကယာ လက္ကါပနာျပလိုက္ေတ..။ taxi ရပ္စြာနန္႔ တျပိဳင္နက္ တက္ဗ်ာလ္ျပန္ထြက္ျပီးရလီေရ။
taxi ထက္ေရာက္မွအသက္ျပင္းျပင္းတခ်က္ခ်လိုက္သည္။

လီတိုက္ပြဲ

နာၾကင္မႈေဝဒနာတိ ရင္မွာျပည္႕ဗ်ာလ္
ခ်န္ပနာထြက္လာလီခ ေဒါသမီးတိက
တဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္..။

ကိုယ္႔အမ်ိဳးကိုယ္ျပည္တြက္
အသက္ကိုပင္စြန္႔ပလိုက္ဖို႔ ေၾကြးေၾကာ္သံတိက
ကမၻာျမီတခုလံုး သမုဒၵရာျဖစ္စီေအာင္ရြာမည္႔မိုး...။

ဗံုးေပါက္သံတညံညံနန္႕
ရိုးမတဖက္မွာ တိုက္ပြဲသံလာဗ်ာလ္လား
နားေထာင္ၾကည္႕လိုက္ခါ
လီတိုက္ပြဲရာ..။

ဒဏ္ရာနန္႔ ႏွလံုးသား

မင္းလုပ္သရိြ ....မ်က္စိဇံုမိွတ္
မသိဘဲေထာက္ခံ...မင္စံစားဖို႕
ငါရင္ထဲမွာ....အျဖည့္ခံႏွလံုးသားမဟိ..။

မင္းကိုအားကိုးခ .....ငါ႔ဘဝမွာ
ရလာဒ္ကိုၾကည္႔ခါ.....အေျဖရလာစြာက
သုညဒီဂရီမွာ....အႏုတ္လာတပ္နီယင္႕..။

မင္းပါးစက.....အေျပာလွလွ
ယံုစားခစြာ......ငါမွာအမွား
တခါမဟုတ္....သံုးခါလုပ္ဗ်ာလ္
ယင္းစြာမင္းမွတ္မိလား?

ေဒမွာငါျပန္ေျပာျပမည္..
ပထမ....
မင္းကိုအားကိုးလို႕
၁၇၈၄ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္မွာ
ငါမွာထီးနန္းေပ်ာက္လီခေရ..။

ဒုတိယ....
၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွာ
ဂ်ပန္နန္႔အိဂၤလိပ္ကို
လူယုတ္မာဆိုပနာလက္ညိဳးထိုးျပ
မင္းနန္႔ငါညီအကိုပိုင္နီဂတ္ဖို႔လာတ္
အဆံုးမွာမင္းက ငါ႕ကိုကၽြန္လုပ္လီခေရ..။

လာျပန္ယာတခါ..
တတိယ...
မင္းကဒီမိုဂေရဆီစနစ္ကိုေထာင္ဂတ္မည္
ေအးတူညီမွ်ျဖစ္စီရဖို႔လာတ္
သွ်ာမွာသကါလူးေျပာေရပိုင္
စကါးခ်ိဳလီဘက္စီ ငါမယံုဝန္႔ဗ်ာလ္ ..။
ဒဏ္ရာရႏွလံုးသားနန္႔ငါ
ေနာက္တခါကၽြန္မျဖစ္ခ်င္ဗ်ာလ္..။

sport ခ်စ္သူ၏ခံစားခ်က္

ဇာ sport မဆိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါေရ..
အထူးအားျဖင္႔ ေဘာလံုးပြဲ နန္႔ ေဘာင္ဆိန္ပါ..ဇာ sport မ်ိဳးမဆို tv ကလာဗ်ာလ္ဆိုေကေစာင္႔ၾကည္႔ေရအေလ့ထေခ်တခုဟိပါေရ..။
ဇာ sport မဆိုလူတိုင္းလူတိုင္း အႏိုင္သွ်ဳံး ေခ်တခု၏ရလာဒ္ကို ေစာင့္ၾကည္႕နီၤဂတ္စြာပါဗ်ာလ္. ကိုယ္လည္းယင္းအတိုင္းပါယာ။
ေယေကေလ့ တႏိုင္ငံနန္႔တႏိုင္ငံ ျပိဳင္ပြဲတခုယိႈင္ျပိဳင္ေရခါ..ၾကည့္တိုင္းၾကည့္တိုင္းမွာ..အျမဲပိုင္ဝမ္းနည္းမိပါေရ။
ျပီဳင္ပြဲမစခင္ႏိုင္ငံေတာ္သာျခင္းကိုဆိုေရခါပါ...
သူမ်ားတိကမၻာအလည္မွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာစြာပဓါနမဟုတ္ ကိုယ္ႏိုင္ငံေတာ္သာျခင္းကိုဝင္႔ဝင့္ၾကြာၾကြားဆိုႏိုင္မလားဂု ..
ငါရို႕တိမွာ ဇာမွာလဲကမၻာအလည္မွာ ဆိုျပဖို႔ႏိုင္ငံေတာ္သာျခင္းလို႔ စိတ္ထဲမွာေတြးဗ်ာလ္ ကေကာင္းခံစားရပါေရ။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေပၚတူဂီမွာက်င္းပေရယူရိုေဘာလံုးပြဲမွာ ဂရိ အသင္းဗိုစြဲလာခပါေရ. . ေယခါ ဂရိလူမ်ိဳးတိစြာေအာင္ပြဲနန္႔အတူ ေပ်ာ္အားၾကီးလို႔ပီတိမ်က္ရည္တိက်ဂတ္ပါေရ။
ကိုယ္ကေတာင္မနည္းကို မ်က္ရည္မက်ဖို႔ထိန္းထားရပါေရ ..ဝမ္းသာလို႕မဟုတ္ပါ..ဇာမွာလဲငါရို႕လူမ်ိဳးတိမွာေဒပိုင္ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳေအာင္ပြဲဆိုပနာ စိတ္မွာေတြးမိခလို႔ပါ။
..sport ခ်စ္သူတေယာက္၏ ခံစားခ်က္ကို တင္ျပစြာပါရာ..။

ခရီးလြန္ အျပန္ခက္

အဥထဲမွာ
သာယာစြာပိုင္ ထင္မွတ္ခစြာ
အသိုက္ထဲေရာက္လာခါမွ
အဥထက္သာယာစြာကို တိြ႔လီခေရ။

အသိုက္မွာ
အယာဆံုးလို႕ထင္မွတ္ခစြာ
ေပ်ွာပနာသစ္ပင္ၾကီးကို ၾကည့္လိုက္ခါမွ
အသိုက္ထက္သာယာစြာကို တိြ႔လီခေရ။

ကိုယ္နီေရသစ္ပင္ရာ
အသာယာဆံုးလို႔ ထင္မွတ္ခစြာ
အပင္ဖ်ားကိုတက္ပနာ အျပင္ပကိုၾကည္႔ခါမွ။
ငါနီေရသစ္ပင္ၾကီးထက္သာယာစြာကို တိြ႔လီခေရ။

ေဒပတ္ဝန္းက်င္ရာ
အသာယာဆံုးလို႔ ထင္ခလီစြာ
အေတာင္စံုလို႕ ပ်ံသန္းၾကည့္ခါမွ
ငါနီေရပတ္ဝန္းက်င္ထက္သာယာစြာကိုတိြ႔လီခေရ။

ထိုထက္တဆင္႔
သာယာမူေနာက္ကို လိုက္ပနာ
ခရီးဝီးကို ဇာဟိလဲလားၾကည့္ခစြာမွာ
ခရီးလြန္ အျပန္ခက္ေတငွက္ေခ်တေကာင္ျဖစ္နီဗ်ာလ္။

စီးပြားေရးကင္ဆာ အေျဖရွာ

သီြးကင္ဆာေရာဂါရထားေရလူတေယာက္မွာ ဟိေရသြီးတင္မက အသစ္သြင္းေရသီြးပင္မက်န္ အားလံုးကိုေရာဂါစုပ္ယူလားခေတလို႕ၾကားဖူးေရ..ေယခါ ကနိန္႔ ရခိုင္ျပည္၏ မြဲျပာနီေရ အေၾကာင္းတရားတိကို လိုက္ရွာၾကည္႔လိုက္ခါ
သီြးကင္ဆာရထားေရလူပိုင္....
၁.....ရခိုင္သူရခိုင္သားရို႕ပိုင္ဆိုင္ေရ သဘာဝသယံဇာတိကိုနည္းမ်ိဳးစံုနန္႔ တလံုးတေဖ႔ေခ်မခ်န္ဘဲ အရစုပ္ယူနီဂတ္ပါေရ။
ေဒအခ်က္စြာ မိမိခႏၶာထဲကသဘာဝသြီးကိုကင္ဆာေရာဂါစုပ္ယူလားခေရစြာနန္႔တူပါေရ။
၂.. ..ျမိဳးလူၾကီးနယ္လူၾကီးဆိုပါနာ အေရွးျပည္သားယင္းသူရို႕ ဒါးျမတိကိုရခိုင္ျပည္႔အနံ႕မွာဝန္ထမ္းခန္႔ထားပါေရ...ေယခါ ယင္းဒါးျမမ်ိဳးႏြယ္တိက ရခိုင္သူရခိုင္သားတိလုပ္စားစရာမဟိေရၾကားက ခၽြဲနန္႔ရင္းဗ်ာလ္ ရွာထားေရပစၥည္းဥစၥာတိကို နည္းမ်ိဳးစံုကိုအေၾကာင္းျပပနာ ေျခာက္လိုက္ေတာင္းလိုက္နန္႔တမ်ိဳး သီြးစုပ္နီေရ..ေဒစြာက မိမိကိုယ္ပိုင္သြီးကုန္လားခလို႔အျပင္က အစားထိုးေရသီြးကိုပါစုပ္ယူလားေရစြာနန္႔တူေရ။
၃.....အျပင္ကသာမန္မ်က္လံုးနန္႔ၾကည္႔လို႔မျမင္ရေကေလ့ လူသားတိအသက္ရွင္နိန္ထိုင္ေရ အဓိကသြီးၾကြားမွာ မီႊေႏွက္ေနာင္႔ခ်က္နီေရခါ သြီးမဟိ သြီးကုန္ခမ္းလားခါ လူသားတိအသက္မရွင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္နီေရေဒေရာဂါ။...ေဒအခ်က္က ငါရို႕တိကို သာမန္ျပည္သူတိမျမင္ႏိုင္ေအာင္စကါးခ်ိဳခ်ိဳသာသာနန္႔တမ်ိဳး ေျခာက္လန္႔ဗ်ာလ္တမ်ိဳး နည္းမ်ိဳးစံုနန္႔ ရခိုင္ျပည္၏အဓိက အသက္သြီးၾကြားစီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ စီးပြားေရးသြီးရည္တိကို အားလံုးကိုစုပ္ယူနီစြာနန္႔တူပါေရ။
၄...ေဒေရာဂါဆိုးကိုကုဖို႔ ေဒါက္တာဆရာဝန္ေကာင္းေကာင္းလိုအပ္ပါေရ။ ေဒအခ်က္က ဇာနန္႔တူလဲဆိုေက ရခိုင္ပညာတက္တိ ကိုယ္ထမင္းတလုပ္ဝရံုနန္႔မၾကည္နပ္နီဘဲ ရခိုင္ျပည္၏ ကင္ဆာေရာဂါကုနည္းလို႔ေခၚေရ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ေဒါက္တာတေယာက္အျဖစ္ပူးေပါင္းပါဝင္သင္႔ပါေရ။

ဇာေၾကာင္႔လဲ

တျဗစ္ျဗစ္ျမည္နီေရ.....ပါးစ
တတြက္တြက္ဆိုနီေရ..... စကား
တတိတ္တိတ္ေတြးနီေရ .....အၾကံ
တရိြရိြေလ်ာက္နီေရ ..........လမ္း
လမ္းမမွန္လို႔ဝီးနီေရ .........ခရီး
အဆက္မျပတ္ၾကိဳးစားနီေရ.... လံုးလ
အေကာင္းဆံုးလို႔က်င္႔သံုးနီေရ.....မူ
သေဘာမတိုက္ဆိုင္လို႔ျဖစ္နီေရ......ရန္


....အေၾကာင္းခံ ..ျပန္ၾကည့္လိုက္ခါ
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တခုေၾကာင့္ရာ။

အမ်ိဳးနာေရ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမား၂မ်ိဳး

ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတေလွ်ာက္ကိုၾကည္႔လိုက္ေရခါ..
ငါရို႕တိမွာ အေျမွာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားနန္႔ အေျခာက္ခံနိုင္ငံေရးသမားဆိုျပီးေက ၂မ်ိဳးရတိြ႔ပါေရ ေကာက္ခ်က္ခ်ေက ၂မ်ိဳးလုံးကိုအလိမ္ခံ ႏိုင္ငံေရးသမားလို႔ေပါင္းဗ်ာလ္ဆိုႏိုင္ပါေရ။


၁..အေျမွာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားဆိုစြာဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ ရို႕ပိုင္ပုဂၢိဳလ္တိကိုေခၚပါေရ။ ယင္းသူရို႕ျမန္မာတိကသူရဲေကာင္းၾကီးဆိုပနာေျမွာက္ပနာေပါင္းခပါေရ.။ ဂနိခါမွာ ထုထားေရအရုပ္ကိုေခ်ာက္ထဲကိုဝဲပလိုက္ယာ။ democracy အုပ္စုျမန္မာတိကဦးဥတၱမရို႕ ဦးဝစာရရို႕ဆိုပနာတဂိုဏ္းတည္းထားပနာသံုးႏုန္းစြာကိုတိြ႔ရပါေရ။ သမိုင္းကို သမိုင္းအတိုင္းတန္ဖို႕ထားေဂ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ၏သမိုင္းစြာ ဦးဝိစာရသမိုင္းထက္သာလြန္ၾကီးက်ယ္ျပီးေက လံုးဝႏိႈင္းလို႔မရပါ။ သူ(ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ)လည္းထင္ခလီပါဖို႔ ငါေဒပိုင္ပင္ပန္းခံလုပ္ပီးခစြာသည္ ငါရို႕မ်ိဳးတြက္လို႔။ သူသီလားျပီးေနာက္ပိုင္းမွာကါ သူ႕လူမ်ိဳးတြက္မျဖစ္လာ။ သူကိုယ္တိုင္ ေဒအျဖစ္ပ်က္တိကိုျမင္ခလီဖို႔ဆိုေက ငါအလိမ္ခံႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္ရာမလားလို႔သိလီဖို႔။ ယင္းပိုင္မျမင္လီေရတြက္နန္႔သူပီးဆက္လားသမွ်ကို စိတ္မွာၾကည္နပ္လီဖို႔ထင္ေရ။

၂...ေနာက္တမ်ိဳးကအေျခာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားပါ။ အေျခာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားတိက ငါရို႕အုပ္စုနည္းေရ လူဦးေရနည္းေရ မဟာျမန္မာတိနန္႔မေပါင္းလို႔မျဖစ္ဆိုေရအေတြးတိနန္႔ သိမ္ငယ္ေရစိတ္တိနန္႔ အေျခာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားပါ။ အေျခာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားကေကါ ေနာက္လိုက္ဖို႕စြာမွာ ေသခ်ာစြာရာ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေကေၾကာက္လို႔ပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းထဲမွာၾကားအားလံုးသိဂတ္ေတ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုၾကည္႔ေရခါ ယင္းစာခ်ဳပ္အတိုင္းဆိုေက ရခိုင္သားငါးပါးေမွာက္ေတ ဂနိန္႕လည္းရခိုင္သားတိပစထဲမွာ တန္းတနီစြာကိုၾကားရေရ။ အမွန္မွာ ရခိုင္သားတိပါးစမွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုထည္႔လို႔ေတာင္ေျပာဖို႔မေကာင္း။

သမိုင္းထဲမွာရာ အေျခာက္ခံခလားၾကည္႔ေရခါ ဂနိန္႕လည္းအေျခာက္ခံနီရသီးေရ အလိမ္ခံနီရသီးေရ။ အသူရို႕လဲမီးေက........ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနာက္က္လိုက္ကိုတိြ႔လိမ့္မည္။

အမွန္မွာ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းလက္တြဲ႔ပနာ စည္းစည္းလံုးလံုးနန္႔ သတၱိဟိဟိနန္႔ခ်ီတက္ရဖို႔စြာ။
ေျမာက္လို႔မေျမာက္ေက့ ေျခာက္လို႔မေၾကာက္ေက႔
ရခိုင္အခ်င္းခ်င္းရာလက္တြဲ ခ်ီတက္ကတ္မည္။

ေခ်ာ္သီေခ်ာ္သက္

ရသိေတာင္ကသူငယ္ခ်င္းတိေကာင္းဟိပါေရ သူရို႕တိေျပာျပေရအျဖစ္ပ်က္ေခ်တခု၊
ရသိေတာင္ျမိဳ႕နယ္မယူကမ္းကရခိုင္ကိုယ္ေတာ္ေခ်တပါးျမန္မာျပည္ကို ၾကြလာစ မင္းလွျမိဳ႕နယ္မွာသတင္ူးသံုးနီထိုင္ဖို႔တြက္ မင္းလွျမိဳ႕မေက်ာင္းမွာတည္းခိုနီေရလာတ္ ေယခါျမန္မာတကါမတိလာပနာအခ်ိဳရည္လာလွဴပါေရ အခ်ိဳးရည္ပလင္းကိုအဖုန္းဖြင္႔လို႔ ကိုယ္ေတာ္ကိုလာကပ္ပါေရ၊ ထိုေျပာေဒေျပာ ျမန္မာစကါးမပီးကလာပီကလာနန္႔၊

တကါမကလက္ဦးခ်ီပနာ သူလွဴထားေရအခ်ိဳရည္ကိုေသာက္ဖို႔အတြက္ ဖုန္းေပးပါဘုယား လို႔ေျပာလိုက္ေတ..ေယခါရခိုင္ကေရာက္စကိုယ္ေတာ္ေခ်သေဘာေပါက္လြဲပနာ..
သူ႕အနားမွာဟိေရ..အခ်ိဳရည္ပလင္း၏အဖုန္းကိုေကာက္ျပီး...ေယာ..ဆိုပနာတကါမကိုပီးလိုက္ေတလာတ္
..အနားမွာဟိသူ႔ငယ္ခ်င္းျမန္မာျပည္မာအနီၾကာကိုယ္ေတာ္က တတိုးေခ်လက္ကုတ္ပနာ ..အေဝ...ဖုန္းေပးဆိုစြာ အဖုန္းကိုေတာင္းစြာမဟုတ္.. မင္းကိုေသာက္လို႔ေျပာစြာေယ ...ေယခါမွာ အခ်ိဳရည္ပလင္းကိုယူပနာေယာက္လိုက္ပါေရ။

အရာလည္းရခိုင္ကိုေတာ္တပါး
ျမန္မာတကါမက ယင္းပိုင္ဖုန္းေပးပါဘုယားလို႔ေျပာစြာကို စားခါနီးမွာ သေဘာေပါက္လြဲပနာ အနားဟိေရ ဗန္းခံကိုယူပနာဆြမ္း၊ဟင္းတိနန္႔ေရွးမွာတည္းထားေရစားပြဲကိုဖုံးပလိုက္လို႔ တကါမ ေၾကာင္သီေၾကာင္သက္ျဖစ္နလီခေရ၊

ငါဘုန္းၾကီးေဝ

ရြာတရာက ျမိဳ႕ကိုစ်ီးျပဳဖို႔ဘုတ္နန္႔လားဂတ္ေတ ဆရာေတာ္ေလ့တပါး အလိုကိစၥတခုေၾကာင့္ယင္းဘုတ္မွာပါလာေရ။
ေယခါ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွပံုက လမ္းတပိုင္းမွာ ဘုတ္ေမွာက္ဗ်ာလ္ ဘုတ္ျမဳတ္လားခေရတြက္နန္႔
ရုံးရင္းဆံခကတ္ ကူးလူကကူး ေအာ္လူကေအာ္ သရေပါင္းသက္ပနာ ျဖစ္နီေရခါ တနားေခ်နီေက တျခားတဖက္ကေနာက္ဘုတ္တစီးေမာင္းလာေရ...ေယခါ...ယင္းဘုတ္ကလူတိ ရီျမဳတ္သားတိကို ကယ္ဆယ္ေရးဝင္ပါေရ။
ရီထဲမွာျမင္သရိြလူကိုဘုတ္ထက္သို႔ဆြဲတင္ပါေရ။ ေယခါဘုတ္ထက္လူတေယာက္က.... ထိုမွာေဂါင္းတုံးတံုးနန္႕တေယာက္....ဆြဲတင္ေဝ..
ဆြဲတင္....၊ ယင္းပိုင္ဆိုခါ ..ဝိုင္းပနာဆြဲတင္ဂတ္ေတ...တက္ေဝတက္..တက္ေဝတက္..ဆိုပနာ...လက္ကိုင္ပနာဆြဲတင္ဂတ္ေတ...ဘုတ္နံကိုျခီတင္ပလိုက္ေဝလို႔ေျပာခါ။ ေဂါင္းတံုးတံုးနန္႔ရီျမဳတ္သားကေျပာလိုက္ေတ...တကါ..ငါဘုန္းၾကီး...လို႔ေျပာလိုက္ေတ...။ (ရီကူးခါ..သင္းပိုင္သင္ကန္းတိကၽြတ္လားခလို႔ ခါးမွာအဝတ္မပါေရတြက္နန္႔ ဘုန္းၾကီးလားလူလားခန္႔မွန္းမရျဖစ္လခပါေရ)
မသိလို႔ပါဘုရား...ၾကြပါၾကြပါ...

ထီြး

ရသမွ်ဓနဥစၥာ ....သီခါပါဖို႔ပိုင္
အိပ္မွာခ်ည္းထည္႔.....မ်ိဳးကိုမၾကည့္ေရလူ..။

တတ္လိုက္ေတပညာ.....ကိုယ္ျပည္ရြာမွာ
ပညာမ်ိဳးစိ............မခ်ဟိေရလူ..။


လုပ္လိုက္ေတႏိုင္ငံေရး ......စိစိေတြးေက
ကိုယ့္မ်ိဳးဘက္မနိန္(နီ).....ေပါက္္ဆိန္ရိုးျဖစ္နီေရလူ..။


ေျပာလိုက္ေတကိုယ္႔အမ်ိဳးသား......ဟုတ္လားၾကည္႔ခါ
အလုပ္မပါ......အာဖြာနီေရလူ..။

ပီးလိုက္ေတအၾကံ.......ေစတနာမွန္လားၾကည့္ခါ
အျငင္းသန္ပနာ.........စိတ္ဓါတ္မမွန္ေရလူ..။

ၾကိဳက္လိုက္ေတသဇင္.........နမ္းဖို႕ပ်င္ခါ
စံပါယ္ပန္းကိုရာ...........ေကာက္ကိုင္ေရလူ..။

လုပ္နီေရေက်ာင္းဆရာ.... ပညာရပ္ကိုၾကည့္ခါ
ပထီြးယုတ္ကိုရာ........အဖေခၚခိုင္းနီေရလူ..။

ေဒပိုင္အေတြး....... ေဒပိုင္အၾကံ
မမွန္စိတ္ထားနန္႔ ....မင္းပိုင္အေကာင္
ထိုက္တန္ေရအသံုး ....စကါးလံုးကို
ရီြးထုတ္လိုက္ခါ......"ထီြး" တလံုးရာတိြကါ..။