Friday, July 10, 2009

ခက္လိုက္ေတ

အို............
ခက္လိုက္ေတ
မခ်ိလို႕သြားၾကဲရယ္လို႔ထင္။

အို............
ခက္လိုက္ေတ
ရည္းစားမဟိလို႕မိုင္နီစြာ အီးခ်မ္းေရထင္။

အို................
ခက္လိုက္ေတ
အားမဟိလို႔ဂုတ္ငုံ႔ခံနီစြာ အေရလို႔ထင္။

အို................
ခက္လိုက္ေတ
ေဖ့သာမဟိလို႕ထီးမထိုးစြာ ကံမယံုလို႕ထင္။

အို..............
ခက္လိုက္ေတ
ဥာဏ္မမွီလို႕စာမရီြးစြာ ပ်င္းပိုင္ထင္။

အို...............
ခက္လိုက္ေတ
ေျပာစရာဟိလို႕ဝင္ေျပာစြာ စကားမ်ားပိုင္ထင္

အို..........
ခက္လိုက္ေတ
လုပ္စားစရာမဟိလို႕ျပည္ပလားစြာ ျပည္မခ်စ္ပိုင္ထင္။

အို...........
ခက္လိုက္ေတ
ကိုယ္႔ဝမ္းမႏိုင္လို႔ သူမ်ားကိုမပီးႏိုင္စြာ ကပ္စီးနည္းပိုင္ထင္။

အို.............
ခက္လိုက္ေတ
ပညာမတက္လို႔အမွားေျပာမိစြာ မိုက္ရိုင္းစြာပိုင္ထင္။

အို..........
ခက္လိုက္ေတ
မာန္ပါလို႕သြားျခဲ ရယ္ျပထင္။

အို..........
ခက္လိုက္ေတ
မေျပာဘဲမနီႏိုင္လို႔ေျပာပလိုက္မယ္ ပစ အက်င္႔ ဝမ္းအက်င္႔ရာ။

အို.............
ခက္လိုက္ေတ.....၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀.........
Share

ရခိုင္သား

ရခိုင္သား
ကလားမႏိုင္ေဂေလ႕
ခ်င္းနန္႕ၿပိဳင္ေဂ ေအာက္ကဟိယင္း။

ရခိုင္းသား
အတၱႀကီးေဂေလ႕
ဗမာနန္႕ၿပိဳင္ေဂ ကၽြန္ၿဖစ္နိန္ယင္း။

ရခိုင္သား
အမ်ဳိးခ်စ္ေဂေလ႕
မ်ိဳးၿခားတိြေဂ ခ်စ္ႀကိဳက္ယင္း။

ရခိုင္သား
သတၱိဟိေဂေလ႕
ရန္သူတိကို ဖားနီရယင္း။

ရခိုင္သား
အမ်ိဳးၿမတ္ေဂေလ႕
ေသာက္စားတိနန္႕ ဆိုးဂတ္ယင္း။
အို....
ရခိုင္သား
ေတြးဗ်ာလ္ ေတြးဗ်ာလ္ ရင္လီးေရ
ဂုသတ္မယ္ ဂုခြက္မယ္
လီေသနတ္တိပစ္ဂတ္ေတ
ရခိုင္သားေလ ရင္လီးေရ။

အို......
ရခိုင္သား ရခိုင္သား
ငါေလ႕ ရခိုင္သား.....

သဇင္

ခြာညိဳ ဇီဇဝါ ပိေတာက္ၾကာ
ရာသီးမ်ိဳးစံု ပန္းမ်ိဳးစံုနန္႕
ဝီျဖာလန္ဆန္း သႏၱာပန္းပါ။
ေျပာလို႕မကုန္ ပန္းမ်ဳိးစံုဟိေကေလ႕
ေဆာင္းတံုးလို႕ႏီြအေရာက္မာ
ပြင္းဂတ္ေတ
ပင္ျမင႕္ကိုခငိ ပန္းသဇင္ဂါး
အျမတ္ဆံုး။

လွိဳင္း

လိွဳင္းၿဖိဳလို႕
ေက်ာက္ေတာင္မၿပိဳ
လူတိငါ႕ကို
ဇာေလာက္ဆိုလည္း
ထိုထိုဝီးကြာ
ယူဇနာကို
ေက်ာ္ကာျဖတ္လို႕
ငါလားၿဖိဳဖို႕။

လိွဳင္းဇာေလာက္ဖ်က္
ငါမပ်က္
တြက္မွက္ေက်ာက္ေဆာင္
မွတ္ပင္မွတ္လည္း
တရက္ရက္မာ
သင္ပ်က္စီရဖို႕
အဆက္မျပတ္
ငါလွဳပ္ခတ္နီယင္း။
.....
ယင္းစြာ
ငါ႕လံုးလ ငါ႕မာန
......လိွဳင္း......

အယင္လိုလို႕ သံႀကိဳးရိုက္စြာ

အခင္ႀကီးစိန္ေမာင္တေယာက္ အဝီးေရာက္သားပါးက စာလာေရအတြက္တာနန္႕ အားရပရ စာအိပ္ကိုဖြင္႕ပလိုက္ေရခါ၊ စာထဲမာပါလာေရအေၾကာင္းက ""တျပည္တရြာ(ရန္ကုန္)မာဝမ္းစာေရးအတြက္ သားေခ်အလုပ္ထြက္ရွာနိန္ေဂလည္း အဆင္မေျပစြာတိက တိုးလာဗ်လ္ ဖနပ္ ေတာင္ကေကာာင္းဝယ္မစီးႏိုင္ပါဗ်ာလ္အဘာ"" ယင္းစာပါအေၾကာင္းရာကိုဖတ္ပနာ အခင္ႀကီးစိန္ေမာင္တေယာက္ ရင္ထဲမာ သားေခ်အတြက္ျဖစ္လားခေရ ေမတၱာ ကရုဏာတရားက အႏွိဳင္းမဟိ။ ေယခါ ၿမိဳ႕ကိုလားဗ်ာလ္ သားပါးသို႕ ျပန္စာပီးဖို႕ေဖ႕သာေခ် ဒင္းျဂားေခ်ထည္႕ပီးဖို႕ပ်င္ဗ်ာလ္ဂါ။ ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ေရခါ ဖနပ္ေခ်လည္းတရန္ကေကာင္းဝယ္ဗ်ာလ္ဂါ သားေခ်အတြက္။ အားလံုးဝယ္လို႕လည္းၿပီးဗ်ာလ္ သားပါးကိုဇာကနိန္လို႕ဇာပိုင္းထည္႕ရဖို႕မွန္းမသိျဖစ္နိန္ဗ်ာလ္။ မိန္းခီျပန္ေကကၽြန္းသားဇာတခုလည္းမသိဂါ လို႕ေျပာဂတ္ဖို႕။ မမိန္းဗ်ာလ္။ ကေကာင္းတနာနားေခ်အၾကာ စဥ္းစားပလိုက္ေရခါ၊ အခင္ႀကီးစိန္ေမာင္အေတြးတခုေပၚလာဗ်ာလ္။ ""ဟုတ္ဗ်ာလ္..... ရြာမာလူတိေျပာနိန္ဂတ္ယင္း သံႀကိဳးရိုက္ေက ကေကာင္းျမန္ေရလို႕၊ ငါလည္းသံႀကိဳးရိုက္ရဖို႕ဗ်ာလ္။"" ေယခါ စဥ္းစားျပန္ဗ်ာလ္ေနာက္တေခါက္ ""သံႀကိဳးဇာပိုင္ရိုက္ရဖို႕လဲဂု"" ထိုၾကည္႕ေဒၾကည္႕နန္႕ မီးတိုင္မာတန္းထားေရသံႀကိဳးတိကိုျမင္ဗ်ာလ္ဂါ။ စစီးစစပ္ ၾကည္႕လိုက္ေရခါ။ ဟုတ္ဖို႕ေသခ်ာဗ်ာလ္ ေဒသံႀကိဳးတိကေကာင္းရွည္ေရ ရန္ကုန္တေရာက္တန္းနလီးဖို႕။ ေဒသံႀကိဳးကရိုက္ရစြာ ေသခ်ာဗ်ာလ္။ ခ်က္ခ်င္းသံႀကိဳးေခ်တပင္ကိုကိုင္ပနာ မီးတိုင္ကိုတက္ဗ်ာလ္ဂါ။ မီးတိုင္ထိပ္ကိုေရာက္ေရခါ ပါလာေရ သံႀကိဳးေခ်နန္႕ဖနပ္ ဒင္းျဂား စာ အားလံုးကို ၄/၅ ပတ္သံႀကိဳး(မီးႀကိဳး)မာရိုက္ပလိုက္ယင္း။ ၿပီးေရခါဆင္းပန ာဝယ္စရာဟိစြာကိုဝယ္ဖို႕ စ်ီးဖက္ကိုထြက္လခယင္း။ ေယခါ မီးလုပ္ေရလူတေယာက္က မီးတိုင္ကိုတက္ဗ်ာလ္မီးလုပ္ေရခါ၊ ယင္းဖနပ္ ေဖ႕သာတိ အားလံုးကိုယူဗ်ာလ္ သူ႕မာပါလာေရဖိနပ္အဆိုးကိုယင္းမာျပန္ခ်ိတ္ ပခယင္း။ အခင္ႀကီးစိန္ေမာင္ စ်ီးကျပန္ဗ်ာလ္မီးတိုင္ကိုေမာ္ ၾကည္႕လိုက္ေရခါ။ အံ႕ၾသပနာ……ဟ…….ကေကာင္းျမန္စြာမလားဂု ၁နာရီေလာက္ဝန္းက်င္မာ ငါပို႕လိုက္စြာတိအားလံုးေရာက္လခဗ်ာလ္။
ေဒဖိနပ္အဆိုးတရန္တိြစြာကေတာ အဘာကၽြန္းမာစီးဖို႕ သားေခ်ျပန္ထည္႕ပီးလိုက္စြာရာဟိဖို႕လို႕စဥ္းစားဗ်ာလ္ မီးလုပ္ေရလူခ်ီပစ္ခေရဖိနပ္ အဆိုးတရန္ကိုယူပနာ ပေပ်ာ္ရွြြင္ရြွြင္နန္႕ကၽြန္းရြာေေခ်ကိုျပန္လခယင္း။

ႏြားႏို႕ေကာက္ေကာက္

ရြာအလယ္က်င္းတလင္းမာ ထိုင္ပနာ မ်က္ကန္း၂ ေယာက္စကားေျပာနိန္ဂတ္ေတ။ မ်က္ကန္း၂ ေယာက္မာ တေယာက္က အမိဝမ္းကထြက္လခပင္ ကန္းပါလာပ္စြာ။ ေနာက္တေယာက္ကအရြယ္ေရာက္ႀကီးျပင္းခါမွာ႕ကံမေကာင္အေၾကာင္းမလွေရတြက္လို႕ကန္းလခရပါေရ။
ခ်ခ်င္းေခ် ေျပာရဖို႕ဆိုေဂ ႀကီးခါကန္းနန္႕ငယ္ကကန္းပါ။
ႀကီးခါမွာ႕ကန္းေရမ်က္ကန္းကေျပာလိုက္ေတ
"'ဂနိန္႕ႏြားႏို႕တခြက္ေသာက္ပလိုက္ခရစြာကေကာင္းအရသာဟိေရဂါ""
ေယခါ အေခ်ကပင္ကန္းလာေရအကန္းကေျပာလိုက္ေရ ''ႏြားႏို႕စြာဇာပိုင္လဲဂု"
ႀကီးကန္းက....သီမလားဂု ႏြားႏို႕ေတာင္မသိလား ႏြားႏို႕စြာျဖဴျဖဴပါဂါး။
ငယ္ကန္းက...... ျဖဴျဖဴစြာဇာပိုင္လဲအကို အကၽြန္ေတာ္ကေကာင္းမရွင္းေဒ။
ႀကီးကန္းက.......ကေကာင္းခတ္စြာမလား ..... ျဖဴျဖဴစြာ ဗ်ိဳင္းပိုင္ပါဂါး။
ငယ္ကန္းက.....ဗ်ိဳင္းစြာဇာပိုင္လဲအကို အကၽြန္ေတာ္မသိဂါး။
ေယခါ ႀကီးကန္းက လက္ကိုကေကာက္ေခ်လုပ္ပနာေထာင္ျပလိုက္ယင္း ဗ်ိဳင္းစြာေဒပိုင္ေဒ လိုင္တန္ယယင္းနန္႕။ ယင္းပိုင္ဆိုခါငယ္ကန္းက ႀကီးကန္းေထာင္ပနာကေကာက္ေခ်လုပ္ထားေရလက္ကို လက္နန္႕စမ္းၾကည္႕ပနာ
ေအာ္...ေအာ္... လို႕သေဘာက္ေရအမူရာျဖင္႕ေျပာလိုက္၏။
ႀကီးကန္းက...သေဘာေပါက္ပါဗ်ာလ္လားဂု။
ငယ္ကန္းက .......ေပါက္ပါဗ်ာလ္ ေပါက္ပါဗ်ာလ္ ႏြားႏို႕စြာ ေကာက္ေကာက္ကို။

တိုက္ဖို႕မလို ျဖစ္ဖို႕လို

ရခိုင္သားတိ တိုက္ဖို႕ဆိုေရစကားလံုးကိုေကာင္းေကာင္းသံုးဂတ္စြာကိုတြိရပါေရ။ အမွန္မာတိုက္ဖို႕ဆိုေရ စကားလံုးစြာ ရဲရင္႕သူရို႕လက္သံုးစကားျဖစ္နိန္ေရ အတြက္နန္႕ စြန္႕ပစ္လိုက္လို႕မရပါ။ ေယေဂလည္း ပထမဆံုးျဖစ္ဖို႕လိုပါေရ။ အင္အားႀကီးရန္သူကိုတိုက္ဖို႕ အတြက္ ခိုင္မာေရအဖဲြ႕စီးတခုလိုဖို႕ဆိုစြာကို အမ်ားသိဂတ္ပါလိမ္႕မည္။ ယင္းအတြက္နန္႕ခိုင္မာေရအဖဲြ႕စီးတခုျဖစ္ဖို႕လိုပါေရ။ ခိုင္မာေရအဖြဲ႕စီးျဖစ္ဖို႕ ခိုင္မာေရ ေငြပမာနလိုအပ္နိန္ပါေရ။ ခိုင္မာေရေငြပမာနအတြက္ ခိုင္မာေရစီပြားေရးသ်ွင္တိျဖစ္ဂတ္ဖို႕လိုနိန္ပါေရ။ ခိုင္မာေရေငြပမာနဟိဗ်ာလ္ အဖဲြ႕စီးတခုကိုေထာင္ေရခါ ယင္းအဖဲြ႕စီး၏အသက္ရွည္ေအာင္ေစာင္႕ေရွာက္ဖို႕ ပညာသ်ွင္တိလိုအပ္ပါေရ။ ယင္းလိုအပ္ေရပညာသွ်င္တိအတြက္ ရခိုင္သား/သမတိပညာတက္ျဖစ္ဖို႕လိုပါေရ။ စီးပြားသ်ွင္ပညာသ်ွင္ ျဖစ္ဖို႕ ပထမၿခီလွမ္းကိုေလွ်က္လွမ္းရပါဖို႕။ ေယၿဗီးခါမွာ႕ ခိုင္းမာေရအဖြဲ႕စီးတခုကိုုစဥ္းစားဂတ္ရပါဖို႕။ ယင္းအဆင္႕တိျဖစ္ဗ်ာလ္ဆိုေဂ တိုက္ပဲြဆိုေရ ၿခီလွမ္းစြာမျမင္ခ်င္ေဂလည္းျမင္လာရလိမ္႕မည္။ ဥပမာေျပာရဖို႕ဆိုေဂ
အဂၤလန္အဆင္႕ျမင္႕တန္းေဘာလံုးအသင္း ေခ်ဆီး အသင္းကိုၾကည္ပါ။ လြန္ခေရ ၅/၆ ေလွာက္ထိ ေအာင္ျမင္မူကိုရွာမတိြခသိမ္း။ ရုခ်ား သဌီး ေရာက္လာေရခါ ေဘာလံုးပညာသ်ွင္တိကိုစုေဆာင္းပလိုက္ေရအတြက္နန္႕ အင္အားႀကီးအသင္းတသင္းျဖစ္ပနာ ကမၻာမာနာမည္ႀကီးအသင္းတိလည္း ေခ်ဆီး ဆိုေရနာမည္တလံုး၏ အေျခာက္လွန္႕ျခင္းကိုခံနီရဗ်ာလ္။ ဓနအင္အား ပညာအင္အားေပါင္းစပ္လိုက္ခါမွာ႕ ေအာင္ျမင္မူပန္းတိုင္ကိုလွမ္းျမင္ႏိုင္လိမ္႕မည္။ ဂနိန္႕ရခိုင္းသား/သမရို႕တိစြာ ပထမၿခီလွမ္းမျဖစ္ခင္ ေနာက္တဆင္႕ေက်ာ္လွမ္းနီဂတ္ယင္း။ အမွန္မာ ပထမၿခီလွမ္းအယင္ျဖစ္ဖို႕လိုသည္။

သဘာဝ

အရာရာသည္
မတည္ျမဲေသာသေဘာတရားေၾကာင္႔
ပ်က္စီးတက္၏။
ယင္းခ်င္႕သည္ သဘာဝတရားပင္ျဖစ္သည္။

မျမဲေသာတရားကို
တခါတလီ ျမဲ၏လို႔မွားထင္မိယင္း
ယင္းအမွားသည္လည္းသဘာဝပင္ျဖစ္၏။

ေယေကလည္း
သဘာဝကို သဘာဝလို႔
ဂနိန္႔တိုင္နားမလည္းသီး
အသွ်င္မင္းတေယာက္သံသရာခရီးမွာ
ဆက္ဟိနီပါလိမ္႔မည္။
............

သဘာဝတရားက အသွ်င္ကို
ကယ္တင္ႏိုင္ပါဖို႔လား
ယင္းပိုင္လည္းမဟုတ္ျပန္ကါး။

သဘာဝကို သဘာဝအတိုင္းမေလ႔လာသရိြ
သဘာဝကို ...အသ်ွင္...မင္းေနာက္ကမၻာတသိန္းတိုင္
သေဘာေပါက္လီဖို႕မဟုတ္
သဘာဝစြာ အမွန္တရား
အမွန္တရားကို သေဘာေပါက္ေက
ဗုဒၶေဟာၾကားေရ နိဗၺာန္စြာဇာဝီးပါဖို႔လဲ။

လြယ္သေယာင္ေယာင္နန္႕ခက္ေတ
သဘာဝ...
သဘာဝ

အရက္သမားသတိပီးခ်က္

ပုလင္းကိုကိုင္
မႈိင္တိုင္တိုင္
ဆိုင္ကိုဝင္တိုင္း
ငါပင္မိုက္ေတ
ေျပာကက္ယင္႕..။

အမူးလြန္ေက
အမွန္မသိ
သတိဥာဏ္ပင္
ကင္းစင္လို႔လား
လမ္းၾကားလမ္းေဂ်ာင္
ေယာင္ေတာင္ေတာင္ထိုးလဲ
လူတိုင္းျမင္ေက
ဆိုစကားက
လူမိုက္သားလာတ္..။

ေျပာဂက္သီးယင္႔
မင္းအရက္သမား
သီလလည္းမဟိ
အမ်ိဳးလည္းမသိ
မင္းရို႕ဖ်က္ေက
အမ်ိဳးပ်က္ဖို႕လာတ္..။

သူ႔ကိုသူရာ
ငါကပညာဟိဆိုဗ်ာလ္
ရကၡိဳင္ဆိုနာမည္ကို
စာဖြဲ႔ဗ်ာလ္ဆိုျပ
အမ်ိဳးသီလ
ႏွစ္ဌာနကို
ေစာင္႔စည္းရဖို႕လာတ္..။

ဟဟ......
ပညာဟိ ပညာဟိ
သတိတခုပီးလိုက္မယ္
""သင္ပညာဟိ...
ကိုယ္႔အမ်ိဳးကိုယ္႔ျပည္
တိုးတက္ေရးတြက္
တခုလည္းမလုပ္ေက
ငါကအရက္သမားလူဆိုး
တိုင္းျပည္လူမ်ိဳးကို
ဖ်က္စီးနီစြာ
သင္အျပစ္မျမင္ေက"'...။

စက္ႏိႈးဖိ.

လာေဝျဖတ္ေက်ာ္ဂတ္မယ္
ငါရို႕ျဖတ္ရဖို႔ပင္လယ္ျပင္က
ကေကာင္းေကာင္းပင္က်ယ္ေရနန္႔
လိႈင္းလီတိ တဟုန္းဟုန္းေအာ္သံ
ငါ႔နားကို ေရာက္လာလီခ
ထိတ္လန္႔သံတိက
အမွန္ပင္ရင္ထဲကိုဝင္လာေရပိုင္
ေဒပိုင္ခရီးကိုမွ
လာေဝစြန္႔စားပနာ
ေလာင္းေခ်တစီးနန္႔
တတူေလွာ္ဂတ္မည္လာတ္
မင္းအလီလီေျပာဆိုခ..။

ေဒပင္လယ္ ကိုျဖတ္ဖို႔
ေဒေလာင္းနန္႔မႏိုင္လို႔
ဘုတ္ဆင္ဗ်ာလ္ စက္တပ္ဆင္ထားယင္း
လာေဝျဖတ္ေက်ာ္ဂတ္မည္
စက္ႏိႈးဖိ...။

လားလီ ဝီးလီ ျပန္ၾကည္႔

နာၾကင္မႈေဝဒနာရင္ထဲမွာတပံုနန္႔
မရသီးေရလြတ္လပ္မူတိကို
အရယူပလိုက္မည္ေၾကြးေၾကာ္သံနန္႔တတူ
ခ်ီတပ္လွမ္းနီကတ္စြာ
ခရီးကိုျပန္ၾကည္႔လိုက္ခါ
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္လားခဗ်ာလ္..။

ေအာင္ျမင္မႈလက္တကမ္းဆိုေရေဝါဟာရကို
ျပန္ပနာဆန္းစစ္ၾကည္႔ခါ
မွားကါးမမွား အမွန္ရာ
မွားနီစြာက မင္းနန္႕ငါ
ပန္းတိုင္ကိုေနာက္ခိုင္
လမ္းမွား ေလွ်ာက္လွမ္းနီစြာကို.....
ေယစုနန္႔ရာ လားလီ ဝီလီ..။

ဇာမွာလဲပန္းတိုင္
္ျပန္ပနာတခ်က္ေခ်ၾကည္႔ဂတ္မည္..။

အမုန္းဆံုး

တန္းစီဂတ္ပါ...... ေျပာျပီးခါမွ
ကိုယ္ရာေဂ်ာင္မွာ ....... ကုတ္နီေရသူ
ယင္းပိုင္လူကို....... အမုန္းဆံုး..။

ညီညြတ္ကတ္ပါ .......ေျပာျပီးခါမွ
သူရာအယင္ ....... ရန္စဆင္သူ
ယင္းပိုင္လူကို.......အမုန္းဆံုး.....။

ကိုယ္က်င္႕တရား ......လက္ကိုင္ထားဖို႔
စကားဆိုေျပာ ..... ေဟာၾကားနီလို႔
ကိုယ္ကားအက်င္႔ ......ေဖာက္ဖ်က္နီသူ
ယင္းပိုင္လူကို ......အမုန္းဆံုး...။

အမ်ိဴးသားေရး ....... စိတ္မွာေတြးဖို႔
ေဆြးေႏြျပီးမွ ..... အမ်ိဳးျပဗ်ာလ္
ရရာယူဆြဲ ...... ကိုယ္ကိ်ဳးစြဲသူ
ယင္းပိုင္လူကို .....အမုန္းဆံုး...။

အမ်ိဳးခ်စ္စြာ ...... ေျပာျပီးခါမွ
ကိုယ္႔အမ်ိဳးကိုပစ္ .......မ်ိဳးျခားၾကိဳက္သူ
ယင္းပိုင္လူကို...... အမုန္းဆံုး..။

အမ်ိဳးေစာင္႔ပါ .......ေျပာဆိုျပီးခါမွ
ကိုယ္ရာဘုန္းၾကီး ...... ျဖစ္နီရလို႔
ငါ႔ကိုငါေလ့...... ရင္နာမိေရ
ငါကိုယ္ငါေလ့...... အမုန္းဆံုး..။